Geodetika s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

Ujednání mezi dodavatelem a odběratelem:

Kvalita

1. Firma odpovídá za kvalitní provedení prací.
2. Dodavatel ručí, že výsledek splňuje všechna ustanovení aktuálně platných předpisů v době vyhotovení.
3. Dodavatel neručí za chyby vzniklé na základě chybných podkladů získaných od odběratele.
4. Odběratel je povinen poskytnout součinnost při provádění zakázky - poskytnout informace k zakázce, účastnit se na požádání měření zakázky, odstranit překážky, které brání výkonu práce.
5. V případě nevyhovujících podkladů nebo neposkytne-li odběratel nezbytnou součinnost, je dodavatel oprávněn od zakázky odstoupit.

Dodací lhůta

1. Geodetické práce provádíme vždy v nejbližším možném termínu po dohodě se zákazníkem.
2. V případě, že ke zpracování je potřebná spolupráce s katastrálním úřadem, je nutné počítat s delší dobou zpracování.
3. U zakázek, při kterých se provádí vytyčení dle § 85 Vyhl. 26/2007 Sb, je nutné přizvat písemnou pozvánkou všechny dotčené vlastníky. V tomto případě je nutné počítat s prodloužením dodací lhůty minimálně o 14 dní.
4. V případě velmi nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ohrozit bezchybný průběh měření (silný mráz, vydatný déšť,…), může dodavatel prodloužit dodací lhůtu. Vždy však má dodavatel za povinnost informovat odběratele o vzniklé situaci.
5. Při zdržení zakázky vlivem jednání se státními orgány (katastrální úřad, pozemkový úřad, pozemkový fond apod.) se termín úměrně prodlužuje.
6. Ukáže-li se během zpracování zakázky nutnost provedení víceprací, dodavatel neprodleně informuje zákazníka o vzniklé situaci a dále postupuje po vzájemné dohodě.

Úhrada zakázky

1. Úhrada zakázky bude provedena předem dohodnutou formou – buď hotově nebo převodním příkazem.
2. U zakázek velkého rozsahu je dodavatel oprávněn požadovat zálohu.
3. Do doby uhrazení zakázky jsou veškeré výsledky a výstupy v majetku dodavatele.
4. Odběratel vyjadřuje uzavřením zakázky svůj souhlas ke zpracování nezbytně nutných osobních údajů.

21.9.2010

©2006-2024 Geodetika s.r.o.